logo_besturingen.com

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Besturingen.com versie 15-8-2015

Voorwaarden webshop Besturingen.com versie 15-8-2015

 

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden van Besturingen.com aanvaart.

 

Alle aanbiedingen van Besturingen.com zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van de beschikbaarheid.

Op nieuw geleverde onderdelen zijn de fabrieksgaranties van toepassing.

Op gebruikte en tweedehands materialen geleverd na 15-8-2015 geven wij 6 maanden garantie.

Verzend en administratie kosten zijn uitgesloten van garanties !

 Besturingen.com behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.

Bestelde producten worden zo snel mogelijk verstuurd. De door Besturingen.com opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk toegepast maar zijn indicatief.

 

De levertijd van een bestelling bedraagt maximaal 30 dagen. Mocht er door welke omstandigheid dan ook de levertijd van 30 dagen niet gehaald worden dan zullen wij de koper hierover telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. Eventueel kan in overleg met de koper de levertijd verlengt worden.

De in de webshop aangegeven levertijd is een te verwachten indicatie.

 

Retourneren: Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet (geld niet voor bedrijven) dan kunt u de bestelling op eigen kosten retourneren. U dient binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling, graag onder opgaaf van reden, en onder opgave van uw IBANnummer, Besturingen.com per e-mail of brief op de hoogte te stellen, dat u de bestelling retourneert. Vervolgens dient u, binnen 14 dagen de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan Besturingen.com. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Besturingen.com zal de aankoopwaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

 

Besturingen.com behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden. Ook kunnen er voor gebruikte onderdelen test kosten berekend worden Besturingen.com behoudt zich vervolgens het recht om retourzendingen te weigeren (voor bedrijven) of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling aan Besturingen.com per e-mail of per brief is gemeld.

 

Beschadigd: Indien de bestelling beschadigd bij u aankomt dan kunt u de bestelling op eigen kosten retourneren. U dient binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van reden en met een beschrijving van de beschadiging Besturingen.com per e-mail of brief op de hoogte te stellen, dat u de bestelling beschadigd retourneert.

 

 

Alle prijzen en offertes van Besturingen.com zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders overeengekomen. Alle gegevens op deze site zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, geringe afwijkingen zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Besturingen.com te verrichten wezenlijke andere prestatie.

 

Afbeeldingen en foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid, Besturingen.com gaat ervan uit dat er kennis van het aan te kopen onderdeel bij u aanwezig is, indien u ergens aan twijfelt schroom niet om aan ons vragen te stellen.

 

Alle informatie op deze site is informatief en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Besturingen.com kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden op vervolgschade of bedrijfsschade, omzetderving, of indirecte schade in welke vorm dan ook.

Indien Besturingen.com om welke reden dan ook enige schade dient te vergoeden, dan zal de schade vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Besturingen.com behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen in zijn geheel is voldaan. De wederpartij dient de geleverde zaken die nog niet volledig betaald zijn gescheiden en duidelijk gemarkeerd dat deze materialen bij Besturingen.com vandaan komen te bewaren.

 

Bij reparaties geven wij geen garantie dat de eventueel aanwezige software behouden blijft. Een back up van de software is ten alle tijden de verantwoording van de klant.
Besturingen.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en/ of de daarop aanwezige informatie, programmatuur of procedures. 

De wederpartij garandeert dat Besturingen.com met het uitvoeren van een reparatieopdracht geen inbreuk zal maken op enig recht van intellectueel eigendom van derden. De wederpartij vrijwaart Besturingen.com voor alle aanspraken van derde hiervoor.

Besturingen.com kan ten alle tijden een aangegane reparatie opdracht (bijvoorbeeld als een reparatie niet lukt) annuleren.

 

Wij kunnen niet afleveren op een adres waar niemand aanwezig is, kosten die hierdoor ontstaan zullen wij door berekenen.

 

Indien de koper / opdrachtgever bij het afronden van de bestelling onjuiste gegevens heeft ingevoerd of Besturingen.com onjuiste gegevens heeft aangeleverd, en de bestelling hierdoor weer retour komt bij Besturingen.com nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de koper/ opdrachtgever . De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling op afspraak bij ons te komen afhalen, of na opnieuw betaling van de verzendkosten deze door ons te laten versturen naar het corrigeerde adres.

Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten en geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen over de overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag.

 

Vertaling algemene voorwaarden

In geval van strijdigheid tussen (de interpretatie van) de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling van de Nederlandse tekst, dan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Kamer van koophandel nummer 24420560

Btw nummer 173884040b01

Besturingen.com Stationsstraat 38 2741HS in Waddinxveen.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

(Herroepingsrecht niet voor bedrijven)

Aan Besturingen.com,
Stationsstraat 38
2741HS Waddinxveen
NEDERLAND
tel 0031(0) 182-573815
klantenservice@besturingen.com


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Order/Bestelnummer:

 

Besteld op(*) / Ontvangen op(*):

 

Eventuele reden van retour:

 

Naam/Namen consument(en):


Adres consument(en):

 

Bankrekening nummer :


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is, of invullen op de plaats van de (*) of :